BANDAI 21年5月 SD群英傳 愛德華2ndV&班傑明V2高達 宣傳圖

BANDAI 21年5月 SD群英傳 愛德華2ndV&班傑明V2高達 宣傳圖

來源:78動漫