F5聯合發布會:音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文名《花雨旋律DEEMO II》

音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文全名《花雨旋律DEEMO II》,並帶來了一段十分治癒的PV。本作製作人也在發布會上展示了本作的實際遊玩畫面,本作將在近期開展全球封閉測試,敬請期待。

視頻:

F5聯合發布會:音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文名《花雨旋律DEEMO II》

F5聯合發布會:音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文名《花雨旋律DEEMO II》

F5聯合發布會:音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文名《花雨旋律DEEMO II》

F5聯合發布會:音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文名《花雨旋律DEEMO II》

F5聯合發布會:音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文名《花雨旋律DEEMO II》

F5聯合發布會:音樂遊戲《DEEMO II》首曝中文名《花雨旋律DEEMO II》

來源:3DMGAME