BANDAI 22年9月 景品 閃光的哈撒韋 琪琪安達盧西亞

BANDAI 22年9月 景品 閃光的哈撒韋 琪琪安達盧西亞

BANDAI 22年9月 景品 閃光的哈撒韋 琪琪安達盧西亞

BANDAI 22年9月 景品 閃光的哈撒韋 琪琪安達盧西亞

BANDAI 22年9月 景品 閃光的哈撒韋 琪琪安達盧西亞

來源:78動漫