BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

【5月26日(木)16時予約解禁】
2022年6・10・11月一般店頭発売の新商品14點、再販3點の商品詳細ページがすべて公開となりました!

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

BANDAI 22年6月 10月11月 成品收藏部 一般發售新品&再販品 宣傳圖

來源:78動漫